Derneğimiz            
 
 

KABATAŞLILAR DERNEĞİ TÜZÜGÜ

Derneğimiz  |  Başkanımızdan  |  İdari Yapı  |  Tüzük  |  Ürünlerimiz

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE1 Derneğin Adı : Kabataşlılar Derneği
Derneğin Merkezi:Cırağan Caddesi, No: 124 C Kapısı Ortaköy- İstanbul

DERNEĞİN AMACI,ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
MADDE2 Derneğin amacı;Üyeleri arasında karşılıklı yardım ve dayanışma sağlamak , okul arkadaşlığını, toplumda birlik ve beraberliği arttıracak ve sağlamlaştıracak doğrultuda devam ettirmek ;Kabataş Erkek Lisesinde okuyanlara , mezun olup yüksek öğrenime devam edenlere , okuldan mezun olup da öğrenime devam etmeyenlere veya edemeyenlere ve üyelerinden gereksinimlerde bulunanlara her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, Türk eğitim ve öğretim sistemine hizmette bulunmak.
Kabataş Erkek Liseli olmak ruhunu yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yüceltmek amacı ile ihtiyaç içinde oldukları tespit edilen kişilere ırk, din, dil farkı gözetmeksizin ısınma, barınma, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını herhangi bir karşılık beklemeksizin karşılamak.
MADDE3 Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve gelir sağlamak için yapacağı çalışmalar, konuları ve şekilleri şunlardır.
1)Üyelerin toplum içindeki çalışmalarında mesleki, toplumsal eğitsel ve kültürel gelişmeleri için gerekli bilim, teknik, sanat, folklor, spor ve kültür konularında çalışma alanları açmak, bunun için dernek bünyesinde kollar kurmak, paralı ve parasız kurslar açmak, işletmek
2)Bilim, sanat, kültür ve spor dallarında yarışmalar düzenlemek,
3)Konferanslar, açıkoturumlar, kurslar, yurtiçi ve yurtdışı geziler, müsamereler, bilimsel sanatsal toplantılar, müzik tiyatro halkoyunları ve spor gösterileri, kermesler, sergiler, geceler, yemekli toplantılar, panel, kongre, balo, konser ve piyangolar düzenlemek.
4)Kabataş Erkek Lisesi ile ilgili müze ve kitaplık kurmak,
5)Üyelerin ve Kabataşlıların genel albümlerini hazırlamak, yıllıklar çıkartmak konusu ile ilgili yayınlar yapmak,
6)Dernekler kanununun ve sair mevzuat hükümleri dahilinde bağış almak, gerekli bağışlarda bulunmak,
7)Dernekler kanununun hükümleri içinde dernek amaçlarını gerçekleştirmek için taşınır,taşınmaz mallar almak,bağışlar Kabul etmek taşınır-taşınmaz bağışlarını vasiyetlerini kabul etmek.Gerektiğinde bunları paraya çevirmek. Taşınmaz mal alımı ile ilgili olmak kaydı ile borç alabilir, çeşitli finans yöntemlerini kullanabilir, kredi alabilir, satın alacağı taşınmaz üzerine ipotek verebilir, ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile satılabilinir ve bağışlanabilinir.
8)Dernek amaçları doğrultusunda inşaat yapmak,tesisler kurmak,kiralamak veya bu gibi tesisleri kiraya vermek, lokaller açmak, işletmek.
9)Tüm Türkiye genelinde olanaklar ölçüsünde yardımların ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılması amacı ile şubeler açmak, aşevleri kurmak .
10) Türk eğitim ve öğretimine hizmette bulunmak amacı ile her kısım ve derecede eğitim ve öğretim kurumları kurar, yaşatır ve mevzuatın izin verdiği şekli ile özel olarak işletir. 11) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü iktisadi faaliyette bulunabilir.Bu faaliyetlerden elde edilen gelirin genel kurulca belirlenecek bir miktarının dernek bütçesine aktarılması zorunluluktur.Her türlü gezi organizasyonu, bilet satışı, süreli süresiz yayın çıkarmak, promosyon ürünleri ürettirmek, satın almak ve satmak, reklam almak ve vermek, lokal-otopark-huzurevi-sanat galerisi-aşevi-özel eğitim kurumları kurmak ve işletmek gibi benzeri iktisadi faaliyetler mevzuata uygun şekilde kurulacak olan iktisadi teşekkül tarafından yürütülür.iktisadi teşekkülün faaliyetleri ile ilgili olarak genel düzenlemeler yapmak yetkisi yönetim kuruluna aittir. 12)Amacı doğrultusunda uygun derneklerle, kuruluşlarla ve vakıflarla işbirliği yapmak.

DERNEĞİN KURUCULARI;
MADDE4 Derneğin kurucuları ,isim ve soyadları ,meslek ve sanatları ,ikametgahları ve tabiyetleri aşağıda yazılı kişilerdir.
1)Ahmet Anuştekin Tokgöz
Mühendis
Kuruçeşme Caddesi Engin Apt.No:8/5 Kuruçeşme-İstanbul
2)Bedirhan Tuncer
Nakliyeci
Cavit Paşa Sokak Hoşgör Apt.No:20/9 Göztepe İstanbul
3)Emin Zorlu
İdareci
Balkan Sokak Rıfat Bey Apt. 3 /9 Bostancı İstanbul
4)Erdal Dumanlı
İdareci
Koreşehitleri Cad. No:33 ESENTEPE Istanbul
5)Ferhat Hakan Arı
İşletmeci
Balmumcu Deniz Subayları Lojmanı G Blok D:2 Beşiktaş-İstanbul
6)Prof. Dr. Hasan şener
Mimar
Koşuyolu Cenap şahabettin Sokak No : 21 Kadıköy İstanbul
7)Mehmet Ferruh Özgüç
Muhasebeci
Bulgurcu Sokak No:1/3 D:4 Ortaköy İstanbul
8)Mehmet Murat Bilgen
İnşaatçı
Hacı İzzetpaşa Sokak No:21/5 Beyoğlu Kabataş İstanbul
9)Prof.Dr. Mehmet şener Küçükdoğu
Mimar
9-10 Kısım B 7 Blok D:23 Ataköy İstanbul
10)Tezer Müftüoğlu
Çiçekçi
Doktor Nihat Tarlan Caddesi Ünal Apt. 4/8 Bostancı İstanbul
11)Turhan Nasuhoğlu
Eczacı
Şehit Halil İbnrahim Caddei No:24/4 İstinye İstanbul
12)Turgut Polat
Muhasebe Müdürü
Türkali Mahallesi Meddah İsmet Sokak 2/13 Beşiktaş İstanbul


DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ
MADDE 5 Üye olabilme şartları;
a)Kabataş Erkek Lisesinden mezun olmak,
b)Kabataş Erkek Lisesinde okumuş ve ayrılmış olmak;
c)Kabataş Erkek Lisesinde öğretim,yönetim ve eğitim hizmetlerinde görev yapmak ve yapmış olmak;
d)Kabataş Erkek Lisesinde öğrenci okutup velilik görevi yapmak yine okulda burslu öğrenci okutmuş olmak;
MADDE 6 Ortaöğretim öğrencileri ve Kabataş Erkek Lisesinde Öğrencilikleri Devam edenler derneğe üye olamazlar;
MADDE 7 Kabataş Erkek Lisesi Müdürü, Başyardımcısı ve Müdür yardımcıları derneğin fahri üyeleridir.Fahri üyeler diledikleri takdirde ve dernekler kanunu ve sair mevzuata göre gerekli izinleri de alabilmeleri halinde derneğe asil üye olabilirler.Dernek amacına uygun olarak hizmetleri geçmiş kişiler yönetim kurulunun talebi ve genel kurulun onayı ile onur üyesi olabilirler.
MADDE 8 Derneğe üye olmak isteyenler Dernek Yönetim Kuruluna Yazılı istemde bulunurlar.İstem kağıdına üye olmak için başvuranın adı soyadı , baba adı, ana adı , doğum yeri ve tarihi , nüfus kaydı, haberleşme adresi , fotoğrafı ve ödeyeceği yıllık aidat miktarının gösterilmesi şarttır.
Üye olma istem belgesini derneğe verilmesini takip eden 30 gün içinde yönetim kurulu üyeliğe Kabul ve red kararı alır ve ilgiliye yazılı olarak bildirir.İstem kağıdındaki eksiklikler red sebebi değildir.Yönetim Kurulu bunların tamamlanmasını ilgiliye yazılı olarak bildirir ve tamamlandığında kabul veya red kararı alır.Üyeliğe Kabul veya red kararına karşı itiraz dernek genel kuruluna yapılır.Dernek genel kurulunun kararı kesindir.
MADDE9 Üyeliğin Sona Ermesi
1)Vefat veya istifa ile üyelik sona erer.
2)Derneğe üye olup ta dernekler kanunu veya sair mevzuat hükümlerine göre üye olma niteliğini kaybedenlerin üyeliği sona erer.
3)2 sene üstüste aidat borcunu ödememiş olanlar ve bu 2 sene içinde genel kurul toplantısında katılmamış olanların üyeliği düşer.
4)Disiplin kurulunca dernekten çıkarılmasına karar verilenlerin üyeliği çıkarılma kararının kesinleşmesiyle sona erer.

5)Üyeliği düşenler ile üyelikten çıkarılanların kaydı yönetim kurulunun kararı ile silinir.Kaydı silinen üyenin kayıt numarası başka üyelere verilemez.Kayıt silinmelerine karşı itiraz genel kurula yapılır.Genel kurulun bu konudaki kararı kesindir.
6)Dernek disiplin kurulunca üyelikten çıkarılanlar hariç kaydı silinenlerin istekleri üzerine yeniden üye olabilmeleri mümkündür.
MADDE10 Üyelerin Hakları Ve Görevleri;
1)Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.
2)Her üyenin sebep göstermeksizin istifaya hakkı vardır.
3)Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
4)Her asil üyenin genel kurul toplantısına katılmaya eleştirilerde bulunmaya, teklifler yapmaya, öneriler sunmaya seçimlere katılmaya aday olmaya ve aday göstermeye oy kullanmaya hakkı vardır.
5)Her asil üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır.
6)Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
7)Asil üyelerin derneğin kuruluş tüzüğüne uymak amacına uygun hareket etmek dernek üyeleri arasında dayanışmayı temin etmek yönetime yardımcı olmak zorunlu aidatı ödemek üyeliğe giriş koşullarını devam ettirmek ve olabilecek değişiklikleri ve durumunu yönetime bildirmek zorunluluğu vardır. Bu gibi hususlara dikkat etmemek disiplin cezasını gerektirmektedir.
8)Fahri üyeler ve onur üyeleri derneğin her türlü toplantısına katılabilirler, söz alabilirler genel kurul toplantılarında görüş bildirebilirler, önerilerde bulunabilirler, oy hakları yoktur aday olamazlar seçilemezler. Fahri üyeler ve onur üyeleri dernek disiplin denetimi ve işlem yetkisi içindedirler.


DERNEĞİN ORGANLARI;
MADDE11 Derneğin organları şunlardır.
1)Dernek Genel Kurulu;
2)Dernek Yönteim Kurulu
3)Dernek Denetim Kurulu
4)Dernek Disiplin Kurulu

GENEL KURUL OLUŞUMU,İŞLEYİŞİ GÖREVLERİ
MADDE12 Genel Kurul tüzükte gösterilen şartlara uyan ve üyelikleri kesinleşmiş üyelerle iki yılda bir Ocak ayında toplanır.
MADDE 13 Genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere yapılır.
Olağanüstü toplantılar yönetim kurulunun çağrısı, denetim kurulunun çağrısı veya üye tam sayısının %10ıunun istemiyle yapılabilir.
MADDE 14 Genel Kurul toplantıları yöneyim kurulunun kararı ve yönetim kurulunun çağrısı ile yapılır. Diğer organların yönetime başvurması ile yönetim kurulu toplantıyı 30 gün içinde yapmakla yükümlüdür. Yapmadığı takdirde denetim kurulu toplantıyı 30 gün içinde yapmaya mecburdur. Bu kurulda toplantıyı yapmadığı takdirde üyelerin %10ıunun talebiyle 30 gün içinde toplantı yapılabilir.
Çağrı usulü şöyledir;
Yönetim kurulu (veya çağrıya yetkili organ) dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmaya hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Toplantı günü saati, yeri ve gündemini yazılı olarak üyelere bildirir. Toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli gazetede ilan verilir.
Bu çağrılarda yeter çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının da yeri, günü, saati ve gündemini bildirir. İlk toplantı ile ikinci arasında 1 haftadan az, 21 günden fazla zaman olamaz.
Toplantının yapılacağı gün saat ve yer ile toplantı gündemi toplantıya katılmaya hakkı bulunan asil üyelerin listesi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallinin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir ve toplantı için temsilci istenir.
MADDE 15 Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleriyle beraber toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde toplantı yapması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıya çağrılma konusundaki iş bu tüzüğün ilgili maddesinde yazılı usullerde yeniden çağrılır ve aynı şekilde mülki amirliğe de duyurulur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 16 Toplantı yeter sayısı
Genel kurul toplantı yeter sayısı genel kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantı katılanlarla yetinilerek yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev alacak üye sayısından az olamaz.

MADDE 17 Toplantının Yapılışı
Genel Kurul, duyuruda ve mülki amirliğe bildirilen yer, gün ve saatte toplanır.
Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenmiş ve mülki amirliğe de bildirilmiş olan listedeki isimlerin karşısındaki yeri imza ederek toplantıya katılırlar.
Hükümet temsilcisinin gelmemiş olması, toplantının erteleme sebebi değildir.
Divan Heyeti toplantıyı yönetmek, tutanağı düzenlemek ve imza ederek bitirmek zorundadır.
MADDE 18 Görüşme Usulü
Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür ve karar baplanır.Toplantı başında gündem oya sunulur ve Kabul edilen sıra dahilinde toplantı yapılır.
Gündeme madde dahil edilmesi üyelerden en az %10ıunun istemesi ile mümkün olur.Bu üyelerin toplantıda hazır bulunan asil üyeler olması şarttır.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri gizli oyla yapılır.
Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
MADDE 19 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
1)Dernek organlarının seçimi
2)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3)Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve adlandırılması
4)Dernek için taşınmazların alınması veya mevcutların satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
5)Dernekler kanununa uygun olarak tesisler kurulması ve işletilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
6)Derneğin feshine karar verilmesi.
7)Genel Kurul Derneğin en yüksek karar organı olması sebebiyle kanunun ve tüzüğün kendisine tanıdığı hususlarda işlev ve görev yapmak, kararlar almak.
MADDE 20 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi;
Genel kurulda seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, ve Disiplin Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, meslekleri,ikametgahları Yönetim Kurulu tarafından toplantıyı izleyen yedi gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.


YÖNETİM KURULU SEÇİMİ , OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, GÖREVLERİ
MADDE 21 Yönetim kurulu genel kurulca asil üyeler arasında seçilen en az 11 asil ve 5 adet yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi genel kurulda gizli oyla olur, açık tasnif yapılır.
MADDE 22 Yönetim kurulu seçimi sonunda kendi aralarından bir başkan başkan vekili bir sekreter bir muhasip bir de veznedar seçerek görev bölümü yaparlar.
Başkan derneğin her türlü ilişkilerinde derneği temsil eder. Özrü halinde bu işler başkan vekili tarafından yerine getirilir.
Derneğin harcamalarında borç altında girdiği işlemlerde ve hesap işlerinde bilumum evrak başkan, başkan vekili ve muhasip tarafından imza edilmek zorundadır.
Sekreter Üye derneğin yazı işlerini defterlerinin tutulmasını ve evraklarının tanzimini idare eder. Evrakların imzalanması da Başkan veya Başkan vekili tarafından yapılır.
Muhasip üye derneğin para ve hesap işlerinden banka hesaplarının düzenlenmesinden gelir gider defterlerinin ve bunlara ait belgelerin tutulmasından tanziminden ve saklanmasından sorumludur.
Veznedar üye ise dernek adına tahsil edilecek gelirleri toplamaktan ve yönetim kurulunun kararı ile usulüne uygun ödemeler yapmakla yükümlüdür.
MADDE 23 Yönetim Kurulunun Karar ve Yetkileri
şunlardır:
1)Derneğin temsil edilmesi, bu hususta başkan yetkilidir. Kurul gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya birkaçına da bu yetkiyi verebilir.
2)Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ,Kabul etmek bütçe tanzim etmek bütçeyi uygulamak..
3)Genel Kurula faaliyet ve hesap raporlarını sunmak.
4)Üye sayısını arttırıcı faaliyette bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
5)Dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak gerçekleşmesi için çalışmak.
6)Belli konularda amaca ulaşmak için komisyonlar kurabilmek değiştirmek kaldırmak bu komisyonların işlevleri nedeniyle yönetim kurulunun sorumluluğu saklıdır.
7)Yönetim kurulu faaliyetlerini yerine getirmek için paralı veya parasız elemanlar çalıştırabilir.
8)Yönetim kurulu üyeleri kanun ve bu tüzük hükümleri dahilinde bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
9)Yönetim kurulu üyelerinin görevleri için ücret tayin edilemez, ücret alınamaz.
MADDE 24 Yönetim Kurulu Toplantı Zamanı Ve Usulü
1)Yönetim kurulu ayda en az 1 defa toplanır. Toplantı kurul üyeleri sayısının çoğunluğu ile yapılabilir. Kararlar çoğunlukla alınır.Oy eşitliği halinde başkanın oyunun katıldığı taraf tercih edilir. Yönetim kurulu içinde görev değişikliği için toplantı Nisabı üye sayısı 9/11 olması şarttır.
2)Toplantı gündeme göre yapılır. Gereğinde gündeme maddeler ilave edilebilir.
3)Toplantıda alınan kararlar toplantı gündemine yazılmak zorundadır.
4)Toplantıya katılmak esastır. Mazeretli olarak toplantıya katılamayanlar mazeretlerini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Üstüste 4 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.Mazeret 4 aydan fazla devam eden üye yönetim kurulundan çekilmiş sayılır.Yönetim kurulu üyeleri 3 aydan fazla izinli olamaz.
MADDE25 Yönetim kurulunun süresi ve düşürülmesi
1)Yönetim kurulu iki yıl için seçilir. Görev süresi yeni yönetim seçilinceye kadar devam eder.
2)Sürenin bitiminden evvel de genel kurul yönetim kurulunun görevden alınmasına yeni yönetim kurulu seçilmesine karar verebilir. Ancak bu karar dernek üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla verilebilir. Yönetim Kurulunun ibra edilmemesinde bu nishab aranır.

DENETİM KURULU OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, GÖREVLERİ
MADDE 26 Denetim kurulu 5 asil ve 3 yedek olmak üzere genel kurulca ve gizli oyla iki yıl sure için seçilir.
MADDE 27 Denetim Kurulu kendi arasından bir başkan bir sekreter seçer. Kurul çoğunlukla karar verir.
MADDE 28 Denetim kurulunun görevi dernek defterlerin ve kayıtlarını denetlemek yapılan harcamaları denetlemek.
MADDE 29 Denetim kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla görevine dahil hususları bir rapor ile yönetim kuruluna bildirir. Denetim Kurulu kendi konularında yönetim kuruluna tavsiyede bulunabilir.
Denetim Kurulu genel kurula sunulmak üzere raporunu toplantıdan en az yirmi gün evvel tanzim eder ve üyelere gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir. Ayrıca denetim kurulu raporu genel kurulun tasvibine sunulur.
MADDE 30 Denetim Kurulu, yasanın ve tüzüğün kendisine tanıdığı yetkileri kullanır.

DİSİPLİN KURULU OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, YETKİ VE GÖREVLERİ
MADDE 31 Disiplin, beş asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca iki yıl için seçilir.
Görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.
MADDE 32 Disiplin Kurlu, kendi arasından bir başkan bir raportör seçerek görev bölümü yapar. Disiplin Kurulu tam üye sayısıyla toplanır ve kararlarında çoğunluk ile karar verir.
MADDE 33 Disiplin Kurulu yönetim kurulu kararı ile yönetim kurlunun çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu tarafından kendisine tevdi edilen dosyaları inceleyerek karar verir. Disiplin kuruluna verilecek üyeler hakkında bu kararı yönetim kurulu alır ve disiplin kurlunu çağırıp tevdi eder. Disiplin kurlunun kendiliğinden disiplin kovuşturması yapması öngörülmemekle birlikte üye tam sayısının en az onda birinin talebiyle bir üye hakkında disiplin kovuşturması yapılabilir.
MADDE 34 Derneğin amaçlarına aykırı hal ve harekette bulunanlar ve dernek dayanışmasını bozanlar tüzük ve dernek genel kurul kararlarına aykırı davranışta bulunanlar yönetim kurulu kararlarına uymayanlar yönetim kurulu kararı ile disiplin kuruluna verilirler. Disiplin kurulu inceleme usulünü kendi tayin eder ve kararlaştırır. Cezalandırmaya mahal olmadığına veya cezalandırmaya ve hangi cezanın uygulanmasına dair kararını serbestçe takdir ve tayin eder.
Yönetim kurulu disiplin kurulu kararlarını aynen ifaya mecburdur.
MADDE 35 Disiplin Kurlu;
1)Uyarma ,
2)Geçici çıkarma,
3)Kesin Çıkarma
Kararları verebilir.
Geçici çıkarma altı ayı geçemez. Kesin çıkarma kararı kesinleşinceye kadar geçici çıkarma işlemine tabi tutulur.
Disiplin kurulunun geçici ve kesin çıkarma kararlarına karşın genel kurula itiraz edilebilir. Genel kurul kararı kesindir.
İtirazların yazılı olarak yapılması esastır.
Haklarında geçici veya kesin çıkarma cezası verilmiş ve bu cezaya itirazları genel kurulca Kabul edilmemiş üyeler dernek organlarında görev alamazlar.

DERNEĞİN ŞUBESİ;
MADDE 36 Gerek görülmesi ve ihtiyaç duyulması halinde dernek, mevzuata uygun şekilde şube açabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE HARCAMALARI;
MADDE 37 Derneğin gelirleri şunlardan oluşur ;
1)Üye aidatları yıllık en az 12,000 liradır. Genel kurul bütçe tasarısında yıllık aidat için bunun üstünde aidat tespit etmiş ise bu miktara kadar aidatı arttırabilir.
2)Her türlü dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
3)Derneğe yapılacak bağışlar.
4)Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.
5)Mevzuat içinde toplanacak yardım ve bağışlar. 6) Dernek iktisadi teşekkülü vasıtası ile elde edilen gelirler. Derneğin gelirleri yasaya uygun makbuzlarla tahsil edilir. 7)Derneğimize 30 yıl boyunca düzenli aidat ödemiş veya 65 yaş ve üzerindeki üyelerden dernek üyelik yaşına bakılmaksızın aidat ücreti alınmayabilir.
MADDE38 Derneğin paralarının bankalarda bulunması esastır. Ancak halin icabına göre dernek kasasında bulunabilir. Bankadan hesaplardan hesaplardan para çekilmesi başkan, başkan vekili veya muhasip üyenin imzasıyla mümkündür. En az iki imza olması esastır.
MADDE 39 Harcamalar yıllık bütçeye uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla yapılır. Harcamaların defterlere muntazam olarak geçirilmesi şarttır.
Derneğin Defter VE Kayıtları
MADDE 40 Dernekte aşağıda gösterilen defterler tutulur.
1)Üye Kayıt Defteri; Asil üyeler üyeliğe Kabul sırasına göre bu deftere yazılır.Üye istem belgesindeki kayıtlar deftere geçirilir.
2)Karar defteri: Yönetim Kurulu Toplantıları ve kararları yazılır.
3)Gelen giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar sırasıyla bu deftere yazılır. Numaralanır ve evrak asıllar giren evrak suretleri dosyalarında saklanır. 4)Gider Gelir Defteri: Gelir ve giderler bu defterer tarih sırası ve açıklamalarıyla yazılır, evrakları saklanır.
5)Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaşlar bu defterde gösterilir.
6)Kanunen Tutulması mecburi defterler.
Bu maddede yazılı defterler noterden tasdikli olarak kullanılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
MADDE 41 Dernek yönetim kurulu derneği iş bu tüzük hükümleri ve ilgili kanunlar ve yönetmeliklere göre yönetir ve yürütür. Her faaliyetinden dolayı genel kurula karşı sorumludur. Derneğin iç denetimi denetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul tarafından yerine getirilir.

DERNEĞİN TASVİYESİ:
MADDE 42 Dernek genel kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir.Genel kurulda feshe karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılan üyelerin tam üye sayısının 2/3 ünün katılımı ve 2/3 ünün kararıyla mümkündür.İlk toplantıda nisap sağlanamazsa ikinci toplantı çağrısı yapılır ve katılanların 2/3 ünün kararıyla feshe karar verilir.
MADDE 43 Derneğin feshi halinde derneğin tüm para ve mal varlığı ile tüm hakları okulun eğitimi öğretimi kültürel sosyal ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfına devredilir. Bu durum genel kurul başkanınca vakfa yazılı olarak bildirilir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 44 Tüzük Değişikliği Genel Kurul Kararı ile olur.
Genel Kurulun tüzük değişikliğine karar verebilmesi için, Genel Kurul üyelerinin en az 2/3ıünin toplantıda hazır bulunması ve ilk toplantıda 2/3ıünün oyuyla yapılabilir.İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa , ikinci toplantı için çağrı yapılır.Katılanların en az 2/3ıünün çoğunluğu ile karar verilerek tüzük değişikliği yapılabilir.

TÜZÜK VE SAİR MEVZUAT
MADDE 45 Dernek Faaliyet ve işlevlerinde öce bu tüzük hükümleri uygulanır. Tüzükte yazılı olmayan konularda dernekler kanunu hükümleri ve ilgili yönetmelikler ve medeni yasanın ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
İş bu Kabataşlılar Derneği Tüzüğü Dernekler Kanununun geçici birinci maddesinin 2. fıkrasının tanıdığı yetkiye dayanılarak Dernek Genel Kurulunun ilk toplantısında genel kurul tasvibine sunulmak üzere dernek yönetim kurulunca ve sözü geçen geçici maddesinde ön görülen maksatla hazırlanmış olup dernek geçici yönetim kurulunun 10.12.1989 tarihli toplantısında görüşülerek oy birliğiyle Kabul edilmiştir.
Geçici yönetim kurulu şu kişilerden teşekkül ettirilmiştir.
1)Ahmet Anuştekin Tokgöz
2)Bedirhan Tuncer
3)Emin Zorlu
4)Erdal Dumanlı
5)Ferhat Hakan Arı
6)Prof. Dr. Hasan şener
7)Mehmet Ferruh Özgüç
8)Mehmet Murat Bilgen
9)Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu
10)Turhan Nasuhoğlu
11)Tezer Müftüoğlu
12)Turgut Polat
 
NABİ CÜCÜK TAHSİN YILMAZ AHMET AYTEKİN
ERCAN HANOĞLU MURAT AVCI EMRE ACAR
YILDIZ AKARSU OKTAY VELİOĞLU ALİ POLAT
ÖZNUR HORUZOĞLU ÖZGÜR ZÜLFİKAROĞLU